Gluten b t mì / lúa mì Gluten Flour For Sale - Th c n C p Cao V i Protein Cao

B t mì gluten / lúa mì Gluten b t bán - th c n c p v i protein cao 1.Product gi i thi u b t gluten lúa mì b t gluten lúa mì chúng tôi c ng g i nó b t mì gluten là m t protein t nhiên có ngu n g c t lúa mì ho c b t mì v i tinh b t b lo i b . B t gluten lúa mì này có th là ...

1.B n gi i thi u s n ph m b t mì gluten


b t Gluten B t mì có nhi u thành ph n dinh d ng có th c i thi n tính s n có c a th c n và giúp t ng c ng hàm l ng protein, t ng n ng su t th c n, gi m chi phí th c n và Thúc y s phát tri n c a ng v t & nbsp;


2.Thông s s n ph m ( c i m k thu t) c a protein lúa mì cho th c n gia súc & nbsp;


D i ây là d li u liên quan v lo i th c n ch n nuôi gluten lúa mì & nbsp; Chúng tôi c ng có th s n xu t các s n ph m theo yêu c u c a khách hàng

<>
border = "0" align = "center" cellpadding = "0" cellspacing = "0" class = "table"> Td width = "483" valign = "top" style = "word-break: break-all;"> Ash
protein 75% -80%
3% t i a
5% max
m
t i a 10%
Urea Không có
Melamine Không có

3. Tính n ng s n ph m và ng d ng c a th c n ch n nuôi protein lúa mì


& nbsp; S d ng tính n ng ghi nh n protein bao g m nhi u axit amin & nbsp; chúng tôi có th b sung b t mì gluten bán vào th c n ch n nuôi Nh tôm hùm, l n, tôm, rùa, cá h i t ng giá tr dinh d ng c a th c n ch n nuôi, sau khi b sung vào th c n ch n nuôi, nó có tác d ng t ng s d ng n c và gi m nguy c ô nhi m ngu n n c. , Là m t thay th cho b t cá nó ph c v nh ngu n protein, và làm cho thành ph n axit amin h p lý h n.Chúng tôi u trang thu n khi t có th cung c p cho khách hàng b t mì b t mì gluten v i 75% protein, th c n gia súc b t gluten b t lúa mì & nbsp;


4.Các s n ph m chi ti t c a th c n ch n nuôi b t lúa mì gluten


Corlor b t cá b t ch t l ng cao không màu tr ng.

 c m. Gluten b a  n.jpg

 fishmeal factory.jpg
5.Chuy n v n chuy n và ph c v gluten b a n c a mì n ít nh t & nbsp;


óng gói 50kg ho c 25kg cho m i túi d t ho c túi kraft (chúng tôi có th in túi theo thi t k c a b n.)

S n ph m ch t l ng cao, giá r và r , và d ch v t t nh t có th c m b o.


6.FAQ


Q: l ng t hàng t i thi u là gì?

A: Minimun t hàng 20 t n


Q: Tôi s d ng lo i hình thanh toán nào?


Q: Khi các nhà s n xu t v n chuy n s n ph m?

A: thu t ng phân ph i & nbsp; trong vòng 15 ngày sau khi nh n c kho n thanh toán xu ng.


7. Liên h v i chúng tôi & nbsp;


    1..jpgN u b n quan tâm n b a n gluten lúa mì v i 75% & nbsp; protein, lo i th c n ch n nuôi & nbsp; c làm t b t mì cho th c n gia súc, vui lòng c t hàng v i Nhà s n xu t c a chúng tôi.Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u th gi i và nhà cung c p t i Trung Qu c.Các s n ph m ch t l ng cao, th p và giá r , và d ch v t t nh t có th c m b o.


< p="">

Hot Tags: b t gluten lúa mì / b t gluten lúa mì bán - th c n có hàm l ng protein cao, nhà cung c p Trung Qu c, nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, giá r , t t nh t