B p Gluten B a  n T  Thú Thú Feed S n xu t L - Th c  n L p

B p Gluten B a n T Thú Thú Feed S n xu t L - Th c n L p

B p gluten b a n t s n xu t th c n ch n nuôi l - Th c n ch n nuôi 1. Gi i thi u s n ph m c a ngô ng v t ch t l ng cao ngô n gluten th c n Ngô Gluten Meal Nó còn c g i là th c n gluten ngô là phân o n protein không hòa tan c t quá trình tách tinh b t b p t ngô. ó là m t trong s các lo i th c ph m có ngu n g c t th c n cho gia súc và các nhà cung c p Trung Qu c - Giá Nhà máy - Pure Top Internationl

B p gluten b a n t s n xu t th c n ch n nuôi l - c p th c n, nhà cung c p Trung Qu c, nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, giá r , t t nh t bán b t gluten ngô t s n xu t th c n ch n nuôi l T i puretopfeed.com. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c v i 20 n m kinh nghi m. Xin vui lòng c h ng mi n phí các s n ph m ch t l ng cao, giá thành th p và d ch v th a áng. PURETOP TRUNG QU C PTC02 < c="" bi="" t=""> N u b n quan tâm n b t gluten b p c a chúng tôi t s n xu t th c n ch n nuôi l - c p th c n, vui lòng c t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. S n ph m ch t l ng cao, giá r và r và d ch v t t nh t có th c m b o.

Trên cùng: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-st Yle: k th a; Phông ch -bi n th : k th a; Font-weight: k th a; Font-stretch: k th a; Font-size: k th a; Line-height: k th a; Gia ình font: k th a; Vertical-align: baseline; ">

2.Ch nh th c n gluten ngô c a chúng ta


Ch t béo: 9% protein thô: 60% & nbsp;

Ash: 16,24%

Salt andsand: 4%

m: 9,68%

Chúng tôi c ng có th s n xu t các s n ph m theo nhu c u c a khách hàng


3.S n ph m s d ng th c n ch n nuôi ngô bán

Ngu n c p d li u chciken & nbsp; c s d ng b t gluten ngô làm v t li u chính có th t ng T l b trí m c 15% ph n tr m.Nó làm cho gà phát tri n và m nh m .

Trong th c n l n b t gluten ngô có t l tiêu hoá cao, Nguyên nhân là b t gluten ngô có t l n ng l ng và protein h p lý.4.Các s n ph m chi ti t c a ngu n th c n cho b p ngô


Trên cùng: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-st Yle: k th a; Phông ch -bi n th : k th a; Font-weight: k th a; Font-stretch: k th a; Font-size: k th a; Line-height: k th a; Gia ình font: k th a; Vertical-align: baseline; ">

2.Ch nh th c n gluten ngô c a chúng ta


Ch t béo: 9% protein thô: 60% & nbsp;

Ash: 16,24%

Salt andsand: 4%

m: 9,68%

Chúng tôi c ng có th s n xu t các s n ph m theo nhu c u c a khách hàng


3.S n ph m s d ng th c n ch n nuôi ngô bán

Ngu n c p d li u chciken & nbsp; c s d ng b t gluten ngô làm v t li u chính có th t ng T l b trí m c 15% ph n tr m.Nó làm cho gà phát tri n và m nh m .

Trong th c n l n b t gluten ngô có t l tiêu hoá cao, Nguyên nhân là b t gluten ngô có t l n ng l ng và protein h p lý.4.Các s n ph m chi ti t c a ngu n th c n cho b p ngô
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

5. L i th c a th c n gluten ngô này t s n xu t th c n ch n nuôi & nbsp;


Nh công ngh tách bi t tiên ti n c a chúng tôi, chúng tôi có th s n xu t ra gluten b a n phù h p v i m c protein lên n 58% .Chúng tôi m b o theo h ng c a chúng tôi r ng b a n c a chúng tôi ngô Gluten 60% & nbsp; c s n xu t t quy c ngô tr ng Trung Qu c mà không có GMO và không có ph gia ngo i sinh nào mu n thêm vào trong su t quá trình, nh ng ch có 100% ngô.


6.Delivery & nbsp;


G i hàng hoá trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán tr c ho c nh n LC g c.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

Cgm factory    .jpg7.FAQ


Q: S l ng t hàng t i thi u?

A: S l ng t hàng Minimun 20 t n

P style = "padding: 0px; L - u: 0px; Margin-bottom: 0px; Màu s c: rgb (51, 51, 51); Font-family: Arial, Verdana, Tahoma; Kích c phông ch : 14px; Tr ng-không gian: bình th ng; Màu n n: rgb (255, 255, 255); ">

Q: Tôi s d ng lo i hình thanh toán nào?

A: thanh toán & nbsp; L / C không th h y ngang ho c T / T Thanh toán tr c 30% & nbsp; thanh toán s d còn l i 70% i v i vi c quét B / L).


Q: Khi nhà s n xu t ã v n chuy n s n ph m?

A: thu t ng phân ph i & nbsp; trong vòng 15 ngày sau khi nh n kho n thanh toán xu ng Orignal LC


8.Liên h v i chúng tôi & nbsp;


    2. JpgN u b n quan tâm n b t gluten b p c a chúng tôi t s n xu t th c n ch n nuôi l - c p th c n, vui lòng c t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. S n ph m ch t l ng cao, giá r và r và d ch v t t nh t có th c m b o.
Hot Tags: B p gluten b a n t s n xu t th c n ch n nuôi l - c p th c n, nhà cung c p Trung Qu c, nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, giá r , t t nh t