Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Giá tr dinh d ng c a b a n c a Trung Qu c

& nbsp; & Nbsp; c i m dinh d ng c a b t cá b t cá bán: c tính dinh d ng c a b t cá làm gi m s n l ng b t cá c a b t cá nguyên li u và công ngh ch bi n.

Giá tr sinh h c cao: Ch t l ng protein nh p kh u b t cá ch t l ng cao trên 60%, m t s cao n 70% ch t l ng cao trong n c protein b t cá lên n 55% hàm l ng axit amin cao và cân b ng, do ó, giá tr sinh h c cao, là m t ch n u ng cân b ng Th c n ch n nuôi gia c m ch t l ng cao. Chúng tôi Pure nhóm qu c t hàng u có th cung c p cho b n các b a n cá righ, chúng tôi là s n xu t b t cá profeesional t i Trung Qu c.

    2.jpg

& nbsp; N ng l ng cao: b t cá có hàm l ng ch t béo b t cá cao, nh p kh u kho ng 10%, tiêu chu n b t cá trong n c t 10% n 14%, nh ng m t s cao t i 15% - 20%. Do ó s chuy n hóa b t cá i v i th t gà, th ng m c 11,7-12,55 tri u kg / kg. Nh ng s oxy hoá d dàng c a ch t béo, th ng gây ra s oxy hóa ch t béo và thi u vitamin A và vitamin E, và oxy hóa ch t béo s i m, là m t trong nh ng nguyên nhân gây ra cá B t cá PURE TOP ch t l ng cao bán là t t nh t c a n ng l ng.

 fishmeal      3.jpg


& nbsp; M t l ng l n các nguyên t vi l ng: th c n ch n nuôi gia súc có hàm l ng protein cao & nbsp; ch a sáu lo i nguyên t vi l ng mà gà th ng s d ng, c bi t là hàm l ng cao nh t c a k m và selen. Theo phân tích trên m i kg cá bi n 97,5 151 mg B t cá có ch a k m, b t cá ng cao n 213 mg, b t cá n c ng t 60 mg, 1,5 2,2 mg / kg b t cá bi n có ch a selenium, b t cá ng n 4-6 mg.Rich trong vitamin B, c bi t giàu ch t choline và Vitamin B2. Theo phân tích, trên 1 kg b t cá Peru có ch a vitamin B27.1 mg, 9,5 mg acid pantothenic, vitamin H390 microgram, 0.22 mg folic acid, cholin, 3978 mg, 68,8 mg niacin, vitamin B12110 micrograms. i v i s t ng tr ng không rõ :

QQ    20170517173856 .jpg