) Cho Th c n gia súc

Yeast b t cho th c n ch n nuôi gia súc (b t protein) 1-Mô t ây là m t lo i vi sinh v t formulation.our nóng bán th c n men và Dùng làm th c n gia súc. Men bia giàu vitamin, vi ch t, các enzym khác nhau và 18 lo i axit amin, và s l ng t bào ...

Bán th c n nóng (protein b t) cho th c n gia súc & nbsp;

1-Mô t & nbsp;

ây là m t lo i công th c vi sinh. Men yeast nóng bán th c n c a chúng tôi c s d ng cho th c n gia súc. Các men giàu vitamin, vi l ng, các enzym khác nhau và 18 lo i axit amin, và s l ng t bào lên n 85%. Nó là m t th t t cho gia c m, cá và tôm cung c p protein. Th c n gia súc có th giúp ng v t tiêu hoá và t ng tr ng, c i thi n kh n ng ch ng l i b nh nâng cao trình s n xu t và t l chuy n i, gi m chi phí nuôi, do ó nó có th thay th b t cá.

P>

2-Tính n ng: & nbsp;

1 S d ng protein cao & nbsp;

< p="">

3 Gi m chi phí th c n

3 Gi m chi phí th c n

P>

3-Thông s k thu t:

10% t i a

M c

c i m k thu t

Protein

55% min

m

Ash

12% t i a

Hình th c

Màu vàng n vàng nh t

CHÚNG TÔI CÓ TH S N XU T HÀNG HÓA NH KHÁCH HÀNG &

& Nbsp;

Túi d t n ng 50kg ho c 25kg


S l ng: 20 t n & nbsp;


M u 6-Thanh toán: & nbsp; P>

B ng ti n m t, L / C không th thu h i ho c T / T (thanh toán 30% và thanh toán s d 70% i v i quét B / L).

7 -Th i gian giao hàng: trong vòng 15 ngày sau khi nh n c kho n thanh toán xu ng ho c ngu n g c c a L / C.

N u b n quan tâm n th c n ch n nuôi nóng (protein b t) cho th c n gia súc, vui lòng c t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. Các s n ph m có ch t l ng cao, giá r và d ch v t t nh t có th c m b o.

Hot Tags: Pagekeywords> Bán buôn th c n ch n nuôi nóng (b t protein) cho th c n gia súc ây t i puretopfeed.com. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c v i 20 n m kinh nghi m. Vui lòng c h ng các s n ph m ch t l ng cao, giá thành th p và d ch v th a áng. N u b n quan tâm n th c n ch n nuôi nóng (protein b t) cho th c n gia súc, vui lòng c t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. Các s n ph m có ch t l ng cao, giá r và d ch v t t nh t có th c m b o. Bán th c n nóng (protein b t) cho th c n gia súc & nbsp; 1-Mô t & nbsp; ây là m t lo i công th c vi sinh. Men yeast nóng bán th c n c a chúng tôi c s d ng cho th c n gia súc. Các men giàu vitamin, vi l ng, các enzym khác nhau và 18 lo i axit amin, và s l ng t bào lên n 85%. Nó là m t th t t cho gia c m, cá và tôm cung c p protein. Th c n gia súc có th giúp ng v t tiêu hoá và t ng tr ng, c i thi n kh n ng ch ng l i b nh nâng cao trình s n xu t và t l chuy n i, gi m chi phí nuôi, do ó nó có th thay th b t cá. P> 2-Tính n ng: & nbsp; 1 S d ng protein cao & nbsp; 3 Gi m chi phí th c n 3 Gi m chi phí th c n P> 3-Thông s k thu t: M c c i m k thu t Protein 55% min m 10% t i a Ash 12% t i a Hình th c Màu vàng n vàng nh t CHÚNG TÔI CÓ TH S N XU T HÀNG HÓA NH KHÁCH HÀNG & & Nbsp; Túi d t n ng 50kg ho c 25kg S l ng: 20 t n & nbsp; M u 6-Thanh toán: & nbsp; P> B ng ti n m t, L / C không th thu h i ho c T / T (thanh toán 30% và thanh toán s d 70% i v i quét B