B a n cho th c n cho ng v t B a n cá c a Trung Qu c Manufcture

B t cá cho s n xu t th c n cho gia súc nuôi cá Trung Qu c c i m k thu t c a chúng tôi B t cá: B t cá cho ch n nuôi: 1. th c n ch n nuôi cho l n, gà và th c n ch n nuôi khác, nh ng th c n này c n ph i ch a ch t m ch t l ng cao, c bi t là l n con và gà. B i vì nh ng ng v t tr ang trong ...

< span="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px; color: rgb (192, 80, 77);"> b t cá cho ng v t Cung c p th c n cho s n xu t th c n cho cá Trung Qu c


c i m c a b t cá:

M i s n ph m s c th nghi m b i phòng thí nghi m c a chúng tôi.Protein 72% min
m 10% t i a
ash t i a 17%

mu i và cát

5% t i a
ch t béo 10% t i a
TVBN 120mg / 100g

< span="" style="color: rgb (192, 80, 77); Font-size: 16px; ">     .jpg


 b t cá     .jpg
B t cá cho ch n nuôi:


1. th c n gia súc cho l n, gà và các th c n ch n nuôi khác, nh ng th c n này c n ph i ch a ch t m ch t l ng cao, c bi t là l n và gà non vì các ng v t tr ang t ng tr ng m nh, nhu c u protein và Ph n l n yêu c u v protein. & Nbsp;

2. th c n nuôi tr ng th y s n cho các loài th y s n nh cá, cua, tôm và các ngu n nguyên li u chính t th c n ch n nuôi protein khác B t cá và ng v t th y sinh c n t l g n nh t, b sung b t cá nuôi n & nbsp; R ng ng v t th y s n phát tri n nhanh h n. & Nbsp;

3. Th c n ng v t b ng lông thú cho m t s ng v t lông thú nh cáo, g u trúc và th c n khác, ng v t lông thú ch y u là n th t, s t ng tr ng nhu c u protein, b t cá ch t l ng cao nh là m t nguyên li u protein là l n u tiên S l a ch n cho các thành ph n th c n ch n nuôi này & nbsp;


óng gói b t cá c a chúng ta cho các ph gia th c n ch n nuôi:


Gói 25 / 50kg trong túi d t ho c theo yêu c u c a khách hàng MOQ: & nbsp; 20M.T & nbsp;

    .jpg     .jpgF ish giá b a n:


tr t t (MT) giá (USD)
& nbsp; 20-40 670
& nbsp; 40-60 650
& nbsp; 60-100 630
M t khi n t hàng u tiên là h n 300 t n, chúng tôi s gi m giá cho ho t ng kinh doanh c a chúng tôi th hi n s chân thành c a chúng tôi i v i khách hàng c a chúng tôi ho c m i quan h t t và lâu dài


   2.jpg

Hot Tags: